Sekretesspolicy

1. Företagets kontaktuppgifter:

Företagets namn och adress

GigantPrint
Platinagatan 6
602 23 Norrköping
Tel. +46 011-24 15 00
E-post: info@gigantprint.se

 

Sekretesspolicy: Cookiepolicy 

 

2. Intro

Denna sekretessplicy beskriver hur GigantPrint och härunder ägda bolag ("GigantPrint") behandlar personuppgifter i samband med:

 • Inköp av tjänster samt distribution av trycksaker på uppdrag av andra utgivare.

 • Besök på våra webbplatser, t.ex. de sidor du besöker och blanketter du fyller i eller om du deltar i tävlingar, enkäter, etc.

 • Marknadsföring, inklusive registrering för nyhetsbrev.

 • Deltagande i evenemang, mässor etc. eller när du kontaktar oss i samband med förfrågningar.

 • Hantering av jobbansökningar inom våra bolag.

För information om hur vi använder oss av cookies hänvisar vi till vår cookiepolicy (se länk längre upp på denna sida).

 

3. Personuppgifter

GigantPrint skyddar och respekterar din integritet. Vi har alltid som avsikt och målsättning att behandla personuppgifter på ett korrekt och lämpligt sätt. Syftet med denna sekretesspolicy är att informera alla besökare på vår webbplats, användare av tjänster, följare på sociala medier, samarbetspartners, kunder, potentiella kunder och arbetssökande om vilka personuppgifter som behandlas och i vilka syften.

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lag, inklusive EU:s persondataförordning (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Denna sekretesspolicy gäller för GigantPrint och härunder ägda bolag.

 

3.1 - Insamling och behandling av personuppgifter:

Insamling av personuppgifter sker endast i den omfattning det är nödvändigt för det syfte de samlas in. Insamlingen sker direkt via förfrågningar som vi får från dig alternativt det företag eller den verksamhet du företräder. Om GigantPrint utför uppdrag som omfattar distribution av trycksaker på uppdrag av andra företag, kommer detta alltid att utföras utifrån ett avtal med dessa där upplysningsplikten ligger hos utgivande bolag. Om du till exempel får en medlemstidning från en organisation, är det den organisationens sekretesspolicy som gäller. Sådan information raderas 3 månader efter det att distributionen avslutats och får endast sparas under denna period i syfte att behandla ev. fel eller reklamationer till följd av leveranser.

Tabellen nedan visar olika typer av information och i vilket syfte de behandlas:

Kategori

Personuppgifter

Besök på webbplatser

IP-och MAC-adresser

Förfrågningar via e-post

Besökshistorik och besöksbeteende, t.ex. vilka sidor som besökts och hur länge sidan visats etc.

Information som du skickar in via formulär, som t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, titel, företag eller organisation som du företräder

Läs mer om hur vi använder oss av cookies i vår cookiepolicy som vi länkar till överst på sidan.

Marknadsföring

Namn, e-postadress, telefonnummer, titel och ev. arbetsområde

Företag eller organisation som du företräder

Information om samtycke till användning i marknadsföringssyfte

Mätning av elektronisk marknadsföring, såsom exempelvis i vilken omfattning nyhetsbrev öppnas och vilka länkar som klickas på etc.

Distribution av trycksaker

Namn, adress, ev. medlemsnummer och typ av trycksak

Mässor och andra evenemang

Namn, e-postadress, telefonnummer, titel

Företag eller organisation som du företräder

Information om samtycke till användning i marknadsföringssyfte

Namn och typ av evenemang man deltar i

Jobbansökningar

Namn, e-postadress, telefonnummer, adress och annan information som skickas i samband med jobbansökningar, som t.ex. CV.

 

Vid insamling av känslig personlig information i onlineformulär använder vi oss av kryptering. Detta kan t.ex. omfatta inlämning av information i samband med en jobbansökan.

  

3.2 - Personuppgifter behandlas i följande syften:

 • I samband med köp och försäljning sparas information för dokumentation och efterlevnad av tillämplig lag.

 • För att besvara och följa upp förfrågningar som mottagits via onlineformulär, e-post och telefon.

 • För att förbättra hemsidan och därmed på bästa sätt presentera relevant information samt optimera användarupplevelsen och marknadsaktiviteterna.

 • För att skicka nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial där du har samtyckt till dessa syften.

 • Profilering görs i den utsträckning som det möjliggör snabb och relevant kommunikation på grundval av den information vi får, inklusive besökshistorik, besöksbeteende på webbplatsen och mätning av elektronisk marknadsföring.

 • Upprätthållande av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

 • Undersökning vid misstanke eller kännedom om säkerhetsöverträdelser samt rapportering till registrerade och tillsynsmyndigheter.

 • Klagomålshantering och förfrågningar från tillsyndsmyndigheter

 • Statistisk analys

Inga automatiserade individuella beslut fattas mot bakgrund av de personuppgifter som vi behandlar rörande dig.

 

3.3 - Grund för behandling av personuppgifter:

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter för ovanstående syften är följande:

 • Vår skyldighet att tillhandahålla en produkt, tjänst eller prestation i enlighet med det avtal som en kund ingår med oss.

 • Samtycke till insamling av information i samband med marknadsaktiviteter.

 • Bestämmelsen om intresseavvägning där bearbetningen förbättrar vår service och kommunikation till förmån för våra kunder och besökare.

 • Våra juridiska förpliktelser, t.ex. med avseende på IT-säkerhet och anmälningsskyldighet.

 

3.4 - Återkallande av samtycke

Om bearbetningen baseras på samtycke kan du när som helst återkalla det. Om du t.ex. har anmält dig till ett nyhetsbrev kan du enkelt avsluta prenumerationen genom att följa instruktionerna längst ner i det nyhetsbrev du får från oss.

 

3.5 - Skydd av personuppgifter:

Lagring och behandling av personuppgifter sker endast i säkra och konfidentiella system med uppdaterade antivirusprogram och brandväggar samt användarhantering och åtkomstkontroll. Våra säkerhetsåtgärder övervakas kontinuerligt. Det finns ingen garanti för att dataöverföringar över internet är 100 % säkra. Därför krypteras alltid känsliga personuppgifter vid överföringen.

 

3.6 - Lagringstid:

Vi lagrar personlig information under den period vi har en affärsrelation med dig eller det företag du företräder. Viss information kan lagras längre om det finns rättsliga krav eller om vi har andra juridiska skyldigheter som kräver detta.

Mottagna och bearbetade jobbansökningar raderas senast efter 6 månader under förutsättning att det inte resulterat i en anställning.

 

3.7 - Personuppgifter till tredje part:

Vi varken säljer, publicerar eller lämnar ut personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, såvida det inte är nödvändigt och kan förväntas i samband med köp eller tillhandahållande av tjänster, eller för att säkerställa efterlevnad av gällande lagstiftning där så krävs.

 

3.8 - Externa samarbetspartners:

GigantPrint använder externa samarbetspartners/leverantörer för att utföra tjänster på uppdrag av GigantPrint. Alla samarbetspartners omfattas av ett avtal med instruktioner och säkerhetskrav avseende behandling av personuppgifter. Om du följer eller kommunicerar med Stibo Complete via konton på sociala medier, inklusive tredjepartsplattformar såsom Facebook, LinkedIn, etc. kan GigantPrint få information om din profil och interaktioner från denna leverantör.

 

4. Dina rättigheter:

På skriftlig begäran kan du, med begränsningarna i GDPR, utöva dina rättigheter som, beroende på situationen, inkluderar rätten att få tillgång till dina personuppgifter, ändra felaktig information, be om att få dina uppgifter raderade eller utlämnade samt begränsa eller invända mot behandlingen av dina data. Du har också rätt att överklaga till en behörig myndighet, inklusive Datainspektionen.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via mail på info@gigantprint.se

 

5. Ändring av sekretesspolicyn:

Denna sekretesspolicy uppdateras och ändras emellanåt.

 

6. Kontakta oss: 

Om ovanstående skulle ge upphov till frågor är du välkommen att kontakta oss. Skicka ett mail till info@gigantprint.se eller kontakta oss på telefon: +46 011-24 15 00